Affärskontinuitet – Business Continuity

Trots att terroristangrepp och naturkatastrofer får de stora rubrikerna är nästan 90 procent av alla kriser i ett företag orsakade av händelser som inte får nyhetsrubriker. Många gånger är dessa kriser orsakade av händelser som gjort det svårt, för att inte säga omöjligt att bedriva affärskritiska verksamheter, såsom att leverera tjänster och produkter till kunder. Genom att öka förutsättningarna för kontinuitet i dessa verksamheter, oavsett vilka händelser som inträffar, har begreppet ”Affärskontinuitet” väckt ett stort intresse bland företag runt om i världen.

Under tidigare år har synen på affärskontinuitet gått från att ha ett IT-fokus till att ha ett verksamhetsövergripande perspektiv. Det innebär att din kunskap om vad som är affärskritiskt inte begränsas till att enbart omfatta ditt företags IT-processer och IT-system. Vad som nu kan betecknas som affärskritiskt är i stället alla de processer som är viktiga för att ditt företag ska kunna uppnå verksamhetsmålen. Dessa processer kan i sin tur kräva stödprocesser, aktiviteter och resurser. De sistnämnda kan vara personal, system, funktioner och tjänster som finns i den egna verksamheten eller som levereras av ett externt företag.

Affärskontinuitet handlar egentligen bara om en sak, nämligen att säkerställa ditt företags dagliga affärsverksamhet. Även att kritiska processer kan återstartas och att återskapande av viktig företagsdata, sker inom en tolerabel tidsrymd.

Hur länge kan du acceptera ett IT-avbrott innan allvarliga konsekvenser för ditt företag uppstår?

En viktig del av vårt arbete handlar om att få ditt företag att se olika typer av hotbilder, hantera sannolikheter att företaget kan utsättas för skada eller hot samt att analysera vilka konsekvenserna blir.

Därför är det viktigt att ditt företag planerar och säkerställer förmågan att fortsätta fungera, vid alla typer av störningar eller händelser. Elavbrott, IT-systemhaveri, brand i produktionsenheter, leverantör som går i konkurs eller nyckelpersoner som slutar är exempel på händelser som kan försvåra för ditt företag att leverera.

En annan händelse som kan göra stor skada på ditt företag är ransomware. Det är det mest skrämmande och absolut det största IT-hotet mot ditt företag idag. Det drabbar inte bara den enskilde, det kan även drabba hela ditt företags IT-infrastruktur. En attack av det slaget skulle vara förödande för vilket företag som helst, alla kan drabbas!

Att planera för Affärskontinuitet (säkerställande av affärsverksamheten) kan vara ett omfattande arbete. Det måste skapas planer och göras analyser. Delar av planerna och analyserna kanske redan är gjorda men skulle så inte vara fallet, kan vi naturligtvis hjälpa till med det. Vi kan hjälpa dig att få koll på läget genom att erbjuda ditt företag en kostnadsfri ”IT-Hälsokontroll” där vi kontrollerar hela ditt nätverk och din säkerhet. Därefter delger vi dig vad vi har hittat för typ av problem och vari sårbarheten ligger.

Vi har tjänsterna, verktygen och produkterna som ser till att du blir säker. Vi ser till att skydda och säkerställa hela ditt företag – inklusive all personal, hela IT-infrastrukturen med övervakning och automatiskt säkerställande samt återskapande av ditt data.